Download e-book for kindle: திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition) by

நான்காம் பகுதி, பாடல்கள் ( 1001- 1326 )
பாடல் 1001 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - .....; தாளம் - ..........
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

இலகி யிருகுழை கிழிகயல் விழியினு
மிசையி னசைதரு மொழியினு மருவமர்
இருள்செய் குழலினு மிடையினு நடையினு ...... மநுராக

இனிமை தருமொரு இதழினு நகையினு
மிளைய ம்ருகமத தனகுவ டழகினு
மியலு மயல்கொடு துணிவது பணிவது ...... தணியாதே

குலவி விரகெனு மளறிடை முழுகிய
கொடிய நடலைய னடமிட வருபிணி
குறுகி யிடஎம னிறுதியி லுயிரது ...... கொடுபோநாள்

குனகி யழுபவர் அயர்பவர் முயல்பவர்
குதறு முதுபிண மெடுமென வொருபறை
குணலை யிடஅடு சுடலையில் நடவுத ...... லினிதோதான்

மலையில் நிகரில தொருமலை தனையுடல்
மறுகி யலமர அறவுர முடுகிய
வலிய பெலமிக வுடையவ னடையவு ...... மதிகாய

மவுலி யொருபது மிருபது கரமுடன்
மடிய வொருசரம் விடுபவபன் மதகரி
மடுவில் முறையிட வுதவிய க்ருபைமுகில் ...... மதியாதே

அலகை யுயிர்முலை யமுதுசெய் தருளிய
அதுல னிருபத மதுதனி லெழுபுவி
யடைய அளவிட நெடுகிய அரிதிரு ...... மருகோனே

அவுண ருடலம தலமர அலைகட
லறவு மறுகிட வடகுவ டனகிரி
யடைய இடிபொடி படஅயில் விடவல ...... பெருமாளே.

பாடல் 1002 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - ..... ; தாளம் -

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

கடலை பயறொடு துவரையெ ளவல்பொரி
சுகியன் வடைகனல் கதலியி னமுதொடு
கனியு முதுபல கனிவகை நலமிவை ...... யினிதாகக்

கடல்கொள் புவிமுதல் துளிர்வொடு வளமுற
அமுது துதிகையில் மனமது களிபெற
கருணை யுடனளி திருவருள் மகிழ்வுற ...... நெடிதான

குடகு வயிறினி லடைவிடு மதகரி
பிறகு வருமொரு முருகசண் முகவென
குவிய இருகர மலர்விழி புனலொடு ...... பணியாமற்

கொடிய நெடியன அதிவினை துயர்கொடு
வறுமை சிறுமையி னலைவுட னரிவையர்
குழியில் முழுகியு மழுகியு முழல்வகை ...... யொழியாதோ

நெடிய கடலினில் முடுகியெ வரமுறு
மறலி வெருவுற ரவிமதி பயமுற
நிலமு நெறுநெறு நெறுவென வருமொரு ...... கொடிதான

நிசிசர் கொடுமுடி சடசட சடவென
பகர கிரிமுடி கிடுகிடு கிடுவென
நிகரிலயில்வெயி லெழுபசு மையநிற ...... முளதான

நடன மிடுபரிதுரகத மயிலது
முடுகி கடுமையி லுலகதை வலம்வரு
நளின பதவர நதிகுமு குமுவென ...... முநிவோரும்

நறிய மலர்கொடு ஹரஹர ஹரவென
அமரர் சிறைகெட நறைகமழ் மலர்மிசை
நணியெ சரவண மதில்வள ரழகிய ...... பெருமாளே.

பாடல் 1003 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - ..... ; தாளம் -

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான)

கமல குமிளித முலைமிசை துகிலிடு
விகட கெருவிக ளசடிகள் கபடிகள்
கலக மிடுவிழி வலைகொடு தழுவிக ...... ளிளைஞோர்கள்

கனலி லிடுமெழு கெனநகை யருளிகள்
அநெக விதமொடு தனியென நடவிகள்
கமரில் விழுகிடு கெடுவிகள் திருடிகள் ...... தமைநாடி

அமுத மொழிகொடு தவநிலை யருளிய
பெரிய குணதர ருரைசெய்த மொழிவகை
அடைவு நடைபடி பயிலவு முயலவு ...... மறியாத

அசட னறிவிலி யிழிகுல னிவனென
இனமு மனிதரு ளனைவரு முரைசெய
அடிய னிதுபட அரிதினி யொருபொரு ...... ளருள்வாயே

திமித திமிதிமி டமடம டமவென
சிகர கரதல டமருக மடிபட
தெனன தெனதென தெனவென நடைபட ...... முநிவோர்கள்

சிவமி லுருகியு மரகர வெனவதி
பரத பரிபுர மலரடி தொழஅநு
தினமு நடமிடு பவரிட முறைபவள் ...... தருசேயே

குமர சரவண பவதிற லுதவிய
தரும நிகரொடு புலமையு மழகிய
குழக குருபர னெனவொரு மயில்மிசை ...... வருவோனே

குறவ ரிடுதினை வனமிசை யிதணிடை
மலையு மரையொடு பசலைகொள் வளர்முலை
குலவு குறமக ளழகொடு தழுவிய ...... பெருமாளே.

பாடல் 1004 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - பாகேஸ்ரீ
தாளம் - அங்கதாளம் (7 0.5)

தகிட-1 half, தகதிமி-2, தகதிமி-2, தகதிமி-2

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

சிவமி லுருகியு மரகர வெனவதி
பரத பரிபுர மலரடி தொழஅநு
தினமு நடமிடு பவரிட முறைபவள் ...... தருசேயே

குமர சரவண பவதிற லுதவிய
தரும நிகரொடு புலமையு மழகிய
குழக குருபர னெனவொரு மயில்மிசை ...... வருவோனே

குறவ ரிடுதினை வனமிசை யிதணிடை
மலையு மரையொடு பசலைகொள் வளர்முலை
குலவு குறமக ளழகொடு தழுவிய ...... பெருமாளே.

பாடல் 1004 ( பொதுப்பாடல்கள் )
ராகம் - பாகேஸ்ரீ
தாளம் - அங்கதாளம் (7 0.5)

தகிட-1 0.5, தகதிமி-2, தகதிமி-2, தகதிமி-2

தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன
தனன தனதன தனதன தனதன ...... தனதான

சிவமி லுருகியு மரகர வெனவதி
பரத பரிபுர மலரடி தொழஅநு
தினமு நடமிடு பவரிட முறைபவள் ...... தருசேயே

குமர சரவண பவதிற லுதவிய
தரும நிகரொடு .........

Show description

Read Online or Download திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition) PDF

Similar religion books_2 books

MULTIDIMENSIONALIDADE UNIVERSAL (Portuguese Edition) - download pdf or read online

Nós sabemos muito bem que a sólida base sobre a qual fora estruturado todo o conjunto de conhecimentos espíritas, é, na verdade, uma importantíssima reunião de saberes ancestrais (oriundos de fontes historicamente não identificadas), os quais foram submetidos a um procedimento de “atualização”, de “formatação” dentro de uma conceituação com aspectos atemporais, ou seja, sem sofrerem solução de continuidade, com relação a todos os temas abordados nos livros componentes da Codificação Espírita.

's The Crypto Oracle - May 2018 PDF

What is to return on this planet of crypto markets? discover during this month's variation of The Crypto Oracle. Disclaimer: For leisure reasons merely and on no account an alternative to a monetary adviser.

Download e-book for iPad: The Great Courses Practicing Mindfulness: An Introduction to by

Meditation - the means of psychological focusing for more desirable information and self-mastery - bargains deep and lasting merits for psychological functioning and emotional well-being, in addition to for actual future health and well-being.

Download e-book for kindle: The Doctrine of Awakening: The Attainment of Self-Mastery by Julius Evola

In a probing research of the oldest Buddhist texts, Julius Evola locations the doctrine of liberation in its unique context. The early teachings, he indicates, provide the main instance of an energetic spirituality that's against the extra passive, smooth sorts of theistic religions. This subtle, hugely readable research of the idea and perform of Buddhist asceticism, first released in Italian in 1943 , elucidates the important truths of the eightfold course and clears away the later accretions of Buddhist doctrine.

Additional resources for திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition)

Example text

Download PDF sample

திருபுகழ்: பாகம் 4 (Tamil Edition)


by George
4.4

Rated 4.21 of 5 – based on 12 votes